Home

Asocijacija legalnih priređivača igara na sreću (ALPIS) osnovana je u aprilu 2013. godine sa ciljem da se unaprijede ukupni standardi poslovanja u toj industriji u našoj zemlji, da se poveća svijest o potrebi kvalitetnog društveno odgovornog poslovanja i da Asocijacija као kredibilan partner i sagovornik sarađuje sa državnim organima u domenu normativnog uređenja oblasti igara na sreću.

Jedan od veoma važnih ciljeva Asocijacije jeste i nastojanje da se predstavljanjem stvarnog stanja i činjenicama spriječe bezrazložne kritike koje u javnosti nerijetko industriju igara na sreću prikazuju u negativnom svjetlu, a posredno i sve zaposlene u toj industriji.

Jedan od ciljeva Asocijacije je zaštita opšteg društvenog interesa i slobodne konkurencije na predmetnom tržištu kao i zabrane bilo kakve vrste monopola i nelojalne konkurencije, uz potpuno poštovanje važećih zakona Republike Srpske.