Društvena odgovornost

ODGOVORNI  PREMA DRUŠTVU  I  DRŽAVI

 1. INDUSTRIJA IGARA NA SREĆU

Industrija igara na sreću u Republici Srpskoj posljednjih godina se profilisala kao značajna privredna grana dok su, istovremeno,  priređivači igara na sreću postali bitan dio privrednog ambijenta zemlje. Sa oko 3.000 direktno zaposlenih, i njihovim redovnim primanjima i kompletno plaćenim porezima i doprinosima, te oko 11.000 indirektno zaposlenih, ova privredna grana je postala izvor veoma stabilnih prihoda za državni budžet Republike Srpske i budžete lokalnih samouprava sa veoma zanačajnim uticajem na privredu i društvo RS u cjelini.

Računajući sve uplate u državni budžet po osnovu poreza, taksi i naknada za igre na sreću, uplate doprinosa u fondove penzijskog i zdravstvenog osiguranja, uplate u budžete lokalnih samouprava po osnovu lokalnih komunalnih taksi  i  isplate primanja zaposlenih, direktan doprinos igara na sreću BDP-u RS u 2019. godini bio je skoro 36,1 milion evra. Imajući u vidu široku mrežu dobavljača sa oko 11 hiljada zaposlenih i uz činjenicu da priređivači igara na sreću redovnim servisiranjem svojih obaveza prema njima, svojim dobavljačima obezbjeđuju uslove za optimalno poslovanje i redovno izmirivanje svih svojih obaveza i prema državi i prema zaposlenima. Na taj način, indirektan doprinos igara na sreću  BDP-u Srpske u 2019. godini je iznosio preko 107,8 miliona evra (2,09 odsto BDP).

 1. DOPRINOS PRIVREDI I DRUŠTVU

ALPIS – Asocijacija priređivača igara na sreću Republike Srpske formirana je sredinom 2008. godine i čine ga najveći priređivači igara na sreću u RS. Po najvažnijim kriterijumima poslovanja – obimu prometa, iznosima plaćenih poreza, broju zaposlenih i tržišnom učešću, ALPIS predstavlja važno regionalno udruženje priređivača igara na sreću, koje ima izvanrednu saradnju sa ostalim regionalnim udruženjima iste branše. Istovremeno, kompanije članice naše Asocijacije pored pokrivanja oko 60 odsto tržišta posebnih igara na sreću u RS, posluju i na dvadesetak inostranih tržišta i spadaju u najveće regionalne i među 10 najvećih priređivača igara na sreću u Evropi, sa licencama za sportsko klađenje, igre na sreću putem automata i internet igre na sreću.

Osnovni  poslovni postulati  kompanija naših članica  i Asocijacije u cjelini  jesu potpuna legalnost rada u svim sferama i visok nivo društvene odgovornosti. Kompanije članice i Asocijacija u cjelini zasnivaju svoju poslovnu politiku na savremenim principima i sa izraženim osjećajem za društvenu odgovornost prema sredini u kojoj se posluje.

Industrija igara na sreću  svugdje u svijetu  predstavlja ozbiljnu privrednu djelatnost, posebno kada se imaju u vidu direktni i indirektni budžetski prihodi, broj radnih mjesta, mogućnost daljeg unapređenja poslovanja i dr.

U skladu sa našim generalnim opredjeljenjem za potpunu legalnost poslovanja svi zaposleni su uredno prijavljeni, a isplate plata, kao i poreza i doprinosa na plate su redovne i blagovremene. Posebno ističemo činjenicu da smo, i pored svih teškoća, posebno zbog višegodišnjeg pada obima poslovanja, donesenih pravilnika i Zakona o igrama na sreću, koji priređivačima igara na sreću traže samo nove namete, a istovremeno ih guraju u crno tržište, uspjeli da održimo broj zaposlenih čak i u vrijeme pandemije. To se odnosi pre svega na visokoobrazovani i stručni kadar u IT sektoru.

Iako je pad obima poslovanja evidentan u posljednjih pet godina, obaveze naših kompanija prema državi iz godine u godinu rastu.

U prvih šest mjeseci prošle godine  na ime svih vrsta poreza, taksi i naknada na osnovu Zakona o igrama na sreću u državni budžet uplaćeno je oko 17,6 miliona KM, a ako bismo računali ostale fiskalne i parafiskalne namete iznos bi bio duplo veći.

Posebno se ističe problem iznosa lokalnih komunalnih taksi koje su za poslednje tri godine povećane pet puta. Tom protivustavnom odredbom  diskriminisani su privredni subjekati koji priređuju igre na sreću u odnosu na privredne subjekte koji obavljaju druge privredne delatnosti čime se stvara nejednak položaj privrednih subjekata na tržištu što predstavlja kršenje Ustava RS.

Kompanije članice ALPIS-a su u toku 2012.godine na ime ovih taksi lokalnim samoupravama uplatile oko 500 hiljada evra, dok je taj iznos u 2013. godini bio 1,3 miliona, a u 2014. i 2015.godini 1,7 miliona evra.  Taj iznos je u 2016. godini premašio 2 miliona evra, a u 2017.godini iznosi preko 2,5 miliona eura. Iznos od preko 2,5 miliona na ime ovih taksi plaćen je i u 2018.godini. Prema našim preciznim procjenama, ove takse su nam u poslednje tri godine „pojele“ više od  hiljadu  radnih mjesta, a ako se takve tendencije nastave i u ovoj  godini, očekuje nas zatvaranje poslovnica i otpuštanje zaposlenih.

Kao što redovno servisiraju svoje obaveze prema državi, naše kompanije redovno i blagovremeno izmiruju i svoje obaveze prema dobavljačima roba i usluga.

 • U 2018. godini, na ime nabavki roba i usluga dobavljačima je isplaćeno oko 30 miliona evra. Tom iznosu treba dodati i plaćeni PDV od oko 8 miliona evra. Važno je istaći da se plaćanje roba i usluga vrši blagovremeno, bez kašnjenja, čime se dobavljačima obezbjeđuju uslovi za normalno poslovanje, prije svega, sa aspekta isplate zarada i obaveza prema državi.
 • Kada se ovim iznosima dodaju profiti naših dobavljača roba i usluga kao i porezi i zarade koje oni isplaćuju onda se u cjelini sagledava naš doprinos državnom budžetu i budžetima lokalnih samouprava. Samo naši najveći dobavljači u ovom momentu zapošljavaju oko 11 000 radnika što predstavlja skoro 5 % ukupnog broja zaposlenih u Srpskoj.
 • Ukupni iznosi isplaćeni dobavljačima iz godine u godinu se povećavaju, ali ističemo da to nije posljedica povećanja obima našeg poslovanja, već isključivo rasta cijena roba i usluga.
 1. DRUŠTVENA ODGOVORNOST

  3.1. Prevencija zavisnosti

Uz odlične pokazatelje doprinosa privredi i društvu Republike Srpske u cjelini, rezultati koje je Asocijacija postigla na polju odgovornog priređivanja igara na sreću i prevencije bolesti zavisnosti od igara na sreću u potpunosti odslikavaju izuzetno visok nivo društveno odgovornog poslovanja kompanija članica.

Gotovo tri godine Asocijacija u saradnji sa Univerzitetsko-kliničkim centrom RS realizuje  projekat ranog otkrivanja zavisnosti. Suština projekta ogleda se u činjenici da se njegovom realizacijom patološka zavisnost sprečava u nastajanju. Realizacija projekta podrazumijeva edukaciju svih zaposlenih koji dolaze u kontakt sa igračima, u prepoznavanju prvih simptoma zavisnosti od igara na sreću. Do sada je ovu edukaciju završilo oko 800 zaposlenih iz svih naših kompanija. U skladu sa međunarodnim standardima svi su dobili individualne sertifikate dok se kompanijski sertifikati o edukovanom osoblju nalaze na vidnim mjestima u svim poslovnicama naših kompanija širom Srpske.

Realizaciju projekta prate posteri i flajeri koji se takođe nalaze u svim poslovnicama naših kompanija. Posteri i flajeri svojim sadržajem na pogodan način ukazuju igračima na potencijalnu mogućnost pojave zavisnosti od igara na sreću i upućuju ih da pomoć potraže na Odeljenju za lečenje bolesti zavisnosti Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske.

Da smo sa ovim projektom na pravom putu potvrđuje i činjenica da je edukacija zaposlenih u prevenciji bolesti zavisnosti prepoznata i u međunarodnim okvirima, van granica naše zemlje. Po pozivu organizatora, suštinu projekta, njegov sadržaj i rezultate predstavljamo na Kongesima priređivača igara na sreću jugoistočne Evrope. Novina je to da je projekat prepoznat i u stručnim medicinskim krugovima i da smo ga više puta predstavljali na prestižnim međunarodnim skupovima. Slični projekti, već se primjenjuju u Srbiji i Crnoj Gori.

Imajući u vidu i dostignuti nivo odgovornog priređivanja igara na sreću, posebno sa aspekta zaštite maloljetnika i potencijalih zavisnika, ALPIS i njegove članice predstavljaju lidere, ne samo u regionu već i šire.

U tom smislu neumorno ćemo upozoravati na nedostatke novog Zakona o igrama na sreću RS, gdje su nepromišljenim odlukama, maloljetnici gurnuti u ralje zavisnosti.

3.2. Socijalna i humanitarna podrška i pomoć sportu i kulturi

Trajno opredjeljenje kompanija članica i Asocijacije u cjelini jeste da se, uz potpunu legalnost poslovanja u svim sferama, posebna pažnja pokloni stalnom podizanju nivoa društveno odgovornog poslovanja. Društvena odgovornost u segmentu donacija u okviru socijalne i humanitarne podrške i pomoći sportu i kulturi striktno su odvojeni od marketinga.

 • Kroz socijalnu i humanitarnu podršku kontinuirano pomažemo najugroženijim pojedincima i institucijama
 • Kompanije – naše članice imaju ugovore o saradnji sa brojnim javnim ustanovama, u okviru koje su vršene mnoge donacije. Posebno smo ponosni na donacije zdravstvenim radnicima i Crvenom krstu tokom pandemije COVID 19.
 • Tokom godine nastavili smo sa podrškom  neprofitnih i niskoprofitnih sportskih udruženja i klubova koji podstiču razvoj sporta

Takođe, saradnja sa udruženjima priređivača igara na sreću  iz zemalja regiona je odlična. Takođe, želimo da naglasimo da je ALPIS već dugi niz godina član najveće i najuglednije  evropske asocijacije priređivača igara na sreću – EOGL.